Registrul HCL 2023

Registrul Hotărârilor de Consiliu Local 2023

 

Nr.

H.C.L.

Data adoptării

H.C.L.

Conținutul pe scurt al H.C.L. Observații
1 26.01.2023 privind  aprobarea bugetului

Local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

2. 26.01.2023 privind  aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacitatii didactice a Scolii Gimnaziale George Tofan
3  26.01.2023 privind   aprobarea aprobarea decontarii cheltuielilor  pentru naveta  cadrelor  didactice luna decembrie 2022,
4 26.01.2023 privind  aprobarea programului cu  principalele activitati culturale care se desfasoara in anul 2023 in comuna Bilca, judetul Suceava

 

5 26.01.2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Bilca in anul 2023
6  26.01.2023  privind   revocarea HCL 60 din 28.09.2022 privind aprobarea raportului de evaluare  pentru parcela de 258 mp, conform CF 39703  situat in intravilanul comunei Bilca

 

7 26.01.2023 privind  aprobarea raportului de evaluare  pentru parcela de 258 mp, conform CF 39703  situat in intravilanul comunei Bilca, in vederea vinzarii prin licitatie publica , conform Codului Administrativ
8 26.01.2023 privind    aprobarea proiectului ,, Construire Centru de zi pentru copii expusi riscului  de a fi separati de familie , in comuna Bilca
9  26.01.2023 privind    vinzarea prin incredintare directa a imobilului Hala Gater domnului Popescu Isidor Ionel
10 24.02.203 privind  modificarea  hotararii Consiliului local nr. 49 din 11.08.2022 privind aprobarea devizului general pentru investitia ,, Extindere si dotare la Scoala Gimnaziala George Tofan , in comuna Bilca , cu viza de CFP
11 24.02.2023 privind  aprobarea infiintarii Serviciului de asistenta  comunitara SAC cod 8899 CZ PN V  a instrumentelor si procedurilor  necesare functionarii  serviciului social
12 24.02.2023 privind   aprobarea obiectivului de investiţíi „Modernizare alei pietonale ( trotuare si parcare) în  comuna Bilca  ,jud. Suceava”   de la Scoala primara nr. 3 Bilca până la capatul comunei  ,  din fonduri locale,
13 24.02.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru luna februarie 2022
14 09.03.2023   privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta
15 09.03.2023  privind   atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bilca a doua parcele de teren
16 09.03.2023  privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  aprilie , mai si iunie 2023
17 29.03.2023 pentru modificarea si înlocuirea  Hotărârii nr. 67/ 14.11.2018 privind aprobarea actualilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare cămin cultural în comuna Bilca, sat Bilca, județul Suceava”
18  

29.03.2023

privind  aprobarea scoaterii din funcțiune a unui mijloc fix aflat în patrimoniul privat al unității administrativ-teritoriale comuna Bilca, județul Suceava , prin vânzare
19 29.03.2023 privind  demararea procedurii în vederea achiziționării unei autoutilitare  de tip autobasculanta  cu masa maxima de 15000 kg , în limita sumei de 100.000 lei cu TVA
20 25.04.2023 privind  aprobarea participării comunei Bilca, jud. Suceava , la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din Fondul pentru mediu
21 27.04.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Bilca la data de 31.03.2023
22 27.04.2023 privind  atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bilca, judetul Suceava a trei parcele de teren
23 27.04.2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca,judeţul Suceava, pentru  luna ianuarie si februarie     2023  

 

24 27.04.2023 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024 la nivelul primăriei comunei Bilca, județul Suceava
25 27.04.2023 privind  aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţia umedă şi fracţia uscată, în vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Bilca, judeţul Suceava, precum și a tarifelor de depozitare la CMID Moara
26 27.04.2023 privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiție “RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI COMUNEI  BILCA,  JUDEȚUL SUCEAVA”
27 27.04.2023 privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna  aprilie 2023 ,
28 30.05.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava
29 30.05.2023 privind aprobarea participarii Comunei BILCA la Parteneriatul LEADER 2023 – 2027 cu denumirea Asociația Grupul de Acţiune Localã Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi
30 30.05.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Bilca pentru  an 2022
31 30.05.2023 privind aprobarea devizului general actualizat  pentru investitia: ,,  Modernizare alei pietonale ( trotuare si parcare) în  comuna Bilca  ,jud. Suceava”   de la Scoala primara    nr. 3 Bilca până  la capatul comunei ,   din fonduri locale
32 30.05.2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca,judeţul Suceava, pentru  luna martie si aprilie     2023
33 30.05.2023 privind   revocarea hotărârii consiliului local nr. 9 din 26.01.2023 privind vânzarea  prin incredintare directa a imobilului : Hala Gater domnului Popescu Isidor-Ionel
34 30.05.2023 privind   aprobarea Raportelor de  evaluare  pentru doua parcele de teren , una in suprafata de 600 mp , conform CF 39822si o parcela de 125.000 mp , conform CF 39832
35 26.06.2023 privind  modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 65 din 8.11.2022 implementarea proiectului „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „George Tofan” Bilca de a desfășura activități didactice prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronic
36 29.06.2023 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta
37 29.06.2023 privind  aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca,judeţul Suceava, pentru  luna mai     2023,
38 29.06.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bilca, judetul Suceava a unei parcele de teren
39 29.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  iulie, august si septembrie 2023
40 31.07.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna iulie 2023
41 31.07.2023 privind  aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bilca la data 30.06.2023,
42 31.07.2023 privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiție  ‘‘ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE: PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA BILCA, JUDEȚUL SUCEAVA”
43 31.07.2023 privind  participarea UAT COMUNA BILCA, județul Suceava, în vederea înființării unei ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARĂ, având ca scop general asigurarea condițiilor tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor din județul Suceava
44 31.07.2023 privind  aprobarea dezmembrării unui imobil situat in intravilanul comunei Bilca , conform CF 38916- strada Calea Cernauti -din domeniul public
45 31.08.2023 privind  aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna AUGUST  2023
46 31.08.2023  privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca, judeţul Suceava, pentru  luna IUNIE 2023
47 31.08.2023 privind aprobarea Raportului de  evaluare  pentru parcela de 1101 mp , conform CF 39885 , situat in intravilanul si domeniul privat al comunei Bilca, în vederea vânzării prin licitație
48 31.08.2023 privind  stabilirea consumului de carburant pentru autoutilitara N3G tip MAN 14 tone al UAT comuna Bilca, județul Suceava
49 13.09.2023 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor -cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor- cadru de prestare a de serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru anul școlar 2023-2024 și în perioada 2023-2029 la nivelul comunei Bilca
50 13.09.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
51 13.09.2023 2023   privind alegerea presedintelui de sedinta pentu data de 13.09.2023,
52 29.09.2023 privind  aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”Implementare măsuri de digitalizare la nivelul comunei Bilca, Jud. Suceava”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
53 29.09.2023 privind  aprobarea tarifului aferent activitatii  de sortare a deseurilor  de hârtie,carton,metal,plastic si sticla  colectate separat   din deseurile mucicipale  in statii de sortare , inclusiv  transportul  reziduurilor  rezultate  din sortare  la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile  de valorificare  energetică
54 29.09.2023 privind   acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Bilca, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava), să voteze pentru aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava, a membrilor asociați care au adoptat hotărâri de retragere din Asociație și din Contractul de delegare, aprobarea Actului adițional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea modificării contractului de delegare prin încheierea Actelor adiționale nr.7 și nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Bilca Actul adiţional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare și Actele adiționale la contractul de delegare,
55 29.09.2023 privind aprobarea înființării  Serviciului de iluminat  public  stradal  fără personalitate juridică  și a delegarii gestiunii  prin concesiune a  Serviciului de iluminat public al Comunei Bilca, Județul Suceava, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Bilca, Județul Suceava, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata
56 29.09.2023 privind atestarea la domeniul privat al comunei Bilca  a unei parcele de teren
57 29.09.2023 privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului local Bilca nr. 14 din 09.03.2023,
58 29.09.2023 privind  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Bilca, judeţul Suceava , în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ a Scolii Gimnaziale ,,George Tofan,,  comuna Bilca, judeţul Suceava
59 29.09.2023 privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2023
60 30.10.2023 privind  atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Bilca
61 30.10.2023 privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna octombrie 2023
62 30.10.2023 privind   aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2023
63 30.10.2023 privind aprobarea asocierii comunei Bilca ca membru fondator la infiintarea ADI Valea Bucovinei si a Statutului Asociatiie de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice in scopul infiintarii unei retele inteligente de distributie a gazelor naturale
64 30.10.2023 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta  cadrelor didactice  de la scoala gimnaziala George Tofan pentru luna septembrie 2023
65 30.10.2023 privind  actualizarea indicatorilor  tehnico-economici  si a devizului general  pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale din comuna Bilca , judetul Suceava,, prin programul Anghel Saligny
66 30.10.2023 privind  aprobarea Regulamentului in vederea  participării  solicitantilor  de finantare  la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din Fondul pentru mediu
67 30.10.2023 privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2023
68 30.10.2023 privind  aprobarea alocarii unor sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie
69 10.11.2023 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de actualizare a devizului general și a cheltuielilor aferente proiectului:„Centru de zi pentru copii în comuna Bilca, județul Suceava”
70 10.11.2023 privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție pentru desemnarea unui administrator în Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ,
71 10.11.2023 Privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE, PENTRU CONSUM PROPRIU ÎN COMUNA BILCA, JUDEŢUL SUCEAVA și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia
72 10.11.2023 privind   atestarea  apartenentei  la  domeniul  privat  al comunei Bilca ,  judetul Suceava  a clădirii – Hala Gater,

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support