Informații publice

Lista documentelor de interes public, produse sau gestionate de Primăria și de Consiliul Local
Bilca, conform Legii 544 /  2001

 1. Regulamentul de organizare şi funcţrecordsionare a Consiliului Local; Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu; Regulamentul de ordine inte
  rioară
 2. Hotărârile de validare sau invalidare a mandatului de consilier; Hotărârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului; Componenţa comisiilor de specialitate;
 3. Componenţa Consiliului Local nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 4. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 5. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, program de audienţe;
 6. Proiecte ale actelor normative (Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului);
 7. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local;
 8. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primar;
 9. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
 10. Informări întocmite pe Primarul comunei privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 11. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri şi de catre viceprimar;
 12. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
 13. Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al comunei: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;
 14. Hotărârile de repartizare a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 15. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;
 16. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală, avizelor de schimbare de destinaţie;
 17. Lista certificatelor de oportunitate , autorizaţiilor de ocupare a domeniului public, autorizaţiilor eliberate în baza prevederilor Legii nr. 507/2002;
 18. Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;
 19. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;
 20. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistanţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul intretinerii şi îngrijirii sale;
 21. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;
 22. Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza comunei;
 23. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 24. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
 25. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 26. Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 27. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică şi turistică a comunei;
 28. Materiale de promovare turistică a comunei;
 29. Materiale informative pentru cetăţeni;
 30. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
 31. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 32. Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei;
 33. Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 34. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003.
 35. Protocoale de înfrăţire ale comunei, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.
 36. Planul Local de Actiune pentru Mediu;
 37. Prevederi legale pentru mediu;
 38. Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu pentru activitati;
 39. Hotararea Consiliului Local privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor pentru asigurarea unui climat sanatos;
 40. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 41. Informatii privind activitatea cultural sportiva desfasurata pe teritoriul comunei.
 42. Informatii despre programele cu finantare externa.
 43. Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.
 44. Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 34/2006.
 45. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
 46. Alte documente şi informaţii, care nu se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support