Registrul pentru evidența HCL

Nr.

H.C.L.

Data adoptării

H.C.L.

Conținutul pe scurt al H.C.L. Observații
1 29.01.2021 Privind  aprobarea concesionarii prin  licitatie publica a unor terenuri aflate in domeniul privat al comunei Bilca Revocata prin HCL nr.9/05.02.2021
2. 29.01.2021 Privind atestarea apartenentei la domeniul privat  al comunei Bilca a trei parcele de teren  
3 29.01.2021 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari  de interes  local in comuna Bilca pentru anul 2021  
4 29.01.2021 Privind desemnarea consilierilor locali  din cadrul  Consiliului local  care vor face parte din comisia de evaluare a de evaluare a performantelor  profesionale  individuale ale secretarului  
5 29.01.2021 Privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Bilca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Bilca, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava  
6 29.01.2021 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Bilca  
7 29.01.2021 privind  alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  februarie, martie si aprilie 2021  
8 29.01.2021 privind   aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Bilca, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava  
9 05.02.2021 privind  revocarea hcl nr. 1 din 29.01.2021 privind aprobarea concesionarii prin licitatie  publica, cu strigare  a unor parcele de teren  aflate in domeniul privat al comunei Bilca  
10 5.02.2021 privind aprobarea concesionarii prin licitatie  publica,   a unor parcele de teren  aflate in domeniul privat al comunei Bilca  
11 5.02.2021 aprobarea delegarii serviciului  public de salubrizare  in comuna Bilca Revocata prin HCL nr.16 din 24.03.2021
12 5.02.2021 privind   atestarea  apartenentei  la  domeniul  privat  al comunei Bilca ,  judetul Suceava  a unei  parcele  de  teren  
13 5.02.2021 privind scutirea  de la plata amenzii contraventionale la suma de 10.000 leipentru domnul Sucevan Roman  
14 24.03.2021 privind  aprobarea consumului lunar de  combustibil  pentru tractorul  Farmtrac 9120 din dotarea primariei  
15 24.03.2021 privind   acordul de principiu in vederea  vanzarii prin licitatie publică a trei parcele de teren situate in  domeniul  privat  al comunei Bilca ,  judetul Suceava  
16 24.03.2021 privind modificarea  hotararii consiliului local nr. 11  din 26.02.2021 privind aprobarea  delegarii  serviciului  public de salubrizare in comuna Bilca  
17 21.04.2021 privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021  
18 21.04.2021 privind  aprobarea numărului și a cuantumului  burselor școlare aferente  semestrului al II-lea al  anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat , la nivelul  comunei Bilca  , județul Suceava  
19 21.04.2021 privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 – Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare  
20 31.05.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai , iunie si iulie  2021  
21 31.05.2021 privind  constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local PATRAS IONUT din cadrul Consiliului local al comunei Bilca, județul Suceava, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei  
22  

31.05.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local NIGA NICUSOR din cadrul Consiliului local al comunei BILCA , județul Suceava, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a  lipsei nemotivate  de la 4 sedinte  ordinare a consiliului local  , desfasurate  pe durata a patru luni calendaristice  
23 31.05.2021 privind atestarea  apartenentei la  domeniul privat  a unei parcele de teren  
24 31.05.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru anul 2020  
25 31.05.2021 privind aprobarea aprobarea  contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli  pentru trim. l 2021  
26  

31.05.2021

privind aprobarea decontarrii cheltuielilor  pentru naveta cadrelor didactice pentru lunile februarie si martie 2021  
27 31.05.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 in comuna Bilca, judetul Suceava  
28  

31.05.2021

privind  acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să  declanșeze procedura  de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare  
29 31.05.2021 privind  aprobarea achiziționării unui soft Info Pay -servicii de plată electronică a impozitelor și taxelor locale , instalarea unui terminal de plată (POS) precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar  
30 23.06.2021 Privind vanzarea prin licitatie publica a  trei parcele de teren in suprafata de  164 mp, 200 mp si 1350 mp  
31 23.06.2021 Privind atestarea la domeniul privat al comunei Bilca a doua parcele de teren  
32 28.07.2021 privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna iulie an 2021  
33 28.07.2021 aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru ltrim.ll an 2021  
34 28.07.2021 aprobarea alocarii sumei de 450.000 lei  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Galanesti Bilca  
35 28.07.2021 aprobarea Regulamentului propriu cuprinzind  masurile metodologice  , organizatorice , termenele si circulatia  proiectelor de hotarare  
36 28.07.2021 retragerea  dreptului de folosinta  a suprafetei de 300 mp  teren situiat in domeniul privat al comunei Bilca  care a fost atribuit familiei Vasile Florin Ionut si Vasile Gabi Aura  

 

37 28.07.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august,septembrie si octombrie 2021  
38 31.08.2021 Privind completarea  comisiei pentru programe de  dezvoltare economico sociala , buget finante  
39 31.08.2021 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna august 2021  
40 31.08.2021 Privind scutirea de la plata impozitului  pe cladiri  pentru SC International  Golden Wod Hcl revocata prin hcl 65 din 25.11.2021
41 31.08.2021 Privind modificarea tarifului  aplicat  pentru activitatea  de depozitare  deseuri  
42 31.08.2021 Privind aprobarea Planului  de asigurare  a resurselor  umane , materiale  si financiare ISU  
43 31.08.2021 Privind  vanzarea prin licitatie  publica  a trei parcele de teren  
44 30.09.2021 Privind  atestarea apartenentei  la domeniul  privat  a unor  parcele de teren  ( 4 parcele)  
45 30.09.2021 Privind aprobarea alocarii unor sume  din bugetul  local  in vederea acordarii unor familii  cu 50 de ani casatorie  
46 30.09.2021 Privind aprobarea actualizarii  platformei  informatice  privind elaborarea  procedurilor operationale  
47 30.09.2021 Privind respingerea  proiectului  de hotarare  privind aprobarea  delegarii serviciului  public de alimentare cu apă  
48 30.09.2021 Privind acordul de principiu in vederea  aprobarii  vanzarii  prin incredintare directa  a suprafetei de 800 mp  
49 30.09.2021 Privind numirea unui reprezentant din cadrul Consiliului local in Consiliul de Administratie a Scolii gimnaziale George Tofan  
50 7.10.2021 privind   aprobarea acceptării donatiei  unei parcele de teren – curti constructii situat în intravilanul comunei Bilca în suprafată  de 1300 mp care face parte din nr. Cadastral Top 462/2 a CF 30323 de proprietarul actual doamna Popescu Silvia  prin mandatar Bursuc Ionel Vasile  
51 22.10.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim lll an 2021  
52 22.10.2021 privind   rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna octombrie 2021,  
53 22.10.2021 privind  atestarea unor bunuri  la domeniul public al comunei Bilca  
54 22.10.2021 privind  desemnarea unui reprezentant al consiliului local care face parte din comisia de concurs  pentru ocuparea functiei de director  
55 22.10.2021 privind  alocarea sumei de 5000 lei pentru a se tipari ,, Cronica scolara  de la Scoala Primara de stat din Bilca ll Ost 1917-1936   
56 22.10.2021 privind  aprobarea închirierii apartamentului de serviciu de la Blocul de la Posta  
57   Privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN COMUNA BILCA, JUDEȚUL SUCEAVA” prin programul Anghel Saligny  
58 22.10.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru luna noiembrie si decembrie 2021  
59 26.10.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Bilca, judetul Suceava”

 

 
60 25.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  
61 25.11.2021 privind   rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna noiembrie 2021  
62 25.11.2021 privind  atestarea unor bunuri  la domeniul privat al comunei Bilca  
63 25.11.2021 privind   aprobarea  programului  de  inspectie  fiscala  pentru  anul  2022  pentru  contribuabilii-persoane fizice  si  juridice  din  comuna  Bilca  
64 25.11.2021 privind  aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca,judeţul Suceava, pentru  lunile mai, iunie,septembrie si octombrie    2021  
65 25.11.2021 Privind revocarea HCL nr.40 din 31.08.2021 privind  scutirea de la plata impozitului  pe cladiri  – pentru SC INTERNATIONAL GOLDEN WOOD COMPANY  SRL punct de lucru  comuna Bilca  
66 25.11.2021 Privind alocarea sumei de 13.000 lei necesara pentru cadourile  elevilor Scolii Gimnaziale George Tofan  cu ocazia Serbarii Pomului de Craciun  
67 21.12.2021 aprobarea privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Bilca la data de  13.12.2021  
68 21.12.2021 privind   rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna decembrie 2021  
69 21.12.2021 privind  aprobarea rețelei din învățământul  preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 din comuna Bilca ,judetul Suceava  
70 21.12.2021 privind  aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca,judeţul Suceava, pentru  luna noiembrie    2021  
71 21.12.2021 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie si martie   2022  

 

72 21.12.2021 privind punerea la dispoziția proiectului „Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava, județul Suceava”, beneficiar ANAR – Administrația Bazinală de Apă Siret, a unor terenuri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale comuna Bilca, județul Suceava, în vederea realizării investițiilor aferente acestuia ,proiectul  de hotarare , referatul de aprobare, raportul de specialitate, avizele favorabile de avizare

 

 
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support